REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ODKRYJ-MIASTO.PL

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące w celu określenia zasad działania serwisu internetowego odkryj-miasto.pl pod adresem: https://jaworzno.odkryj-miasto.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora serwisu oraz Użytkowników.
Warunkiem korzystania z serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja treści postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://jaworzno.odkryj-miasto.pl/regulamin

I. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego odkryj-miasto.pl.
2. Serwis – serwis internetowy odkryj-miasto.pl, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z informacji i narzędzi dostępnych pod adresem : https://jaworzno.odkryj-miasto.pl.
4. Użytkownik – osoba korzystająca z udostępnionych w serwisie informacji i narzędzi.
5. Usługi – usługa, w tym dostęp do korzystania z informacji i narzędzi dostępnych w Serwisie świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o zasady określone w Regulaminie Serwisu
6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, filmy, materiały multimedialne, udostępniane w Serwisie, w szczególności stanowiące utwory w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada dostęp do połączenia z publiczną siecią Internet.
3. Umowa świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez Administratora zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika pierwszej czynności w Serwisie. Zawarcie szczególnych typów umów na usługi wymagać będzie skorzystania przez Użytkownika z formularza udostępnionego przez Administratora.
4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
a) dostęp do Internetu
b) akceptowanie przez przeglądarkę Użytkownika plików typu „cookies”.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu:
a) w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez powstrzymanie się od używania oprogramowania i urządzeń takie zakłócenia powodujących,
b) w sposób zgodny z zaleceniami Administratora w zakresie oferowanych w Serwisie usług,
c) w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności poprzez nieprzekazywanie i niedostarczanie treści zabronionych przez przepisy, naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora i osób trzecich, a także poprzez powstrzymanie się od rozsyłania i umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze wszystkich dostępnych w Serwisie narzędzi, komentowania informacji i treści w nim zamieszczonych w sposób udostępniony przez Administratora.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności wynikające z III. Regulaminu, Administrator może ubiegać się o naprawienia zaistniałej w wyniku naruszeń szkody.
2. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć dostęp do jego części w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
3. Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy pozostawionych przez Użytkownika w Serwisie, jeśli naruszają one prawo, dobre obyczaje, mają charakter obraźliwy czy też zawierają treści tematycznie niezwiązane z Serwisem.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) związane z naruszeniem praw osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu,
b) związane z zakłóceniami w działaniu i dostępności Serwisu, jeśli zdarzenia te nie są zależne od Administratora lub którym nie mógł on zapobiec,
c) związane z przyczynami technicznymi po stronie Użytkownika, w szczególności dotyczącymi jego sprzętu, systemu teleinformatycznego, jeśli uniemożliwiają one Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu,
d) związane z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, zestawienia i zawartość bazy danych podlegają ochronie przewidzianej w obowiązującym prawie, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 06.90.631., tekst jednolity z późn. zm.).
2. Prawa wymienione w pkt.1 przysługują Administratorowi albo osobom trzecim, przy czym korzystanie z tychże przysługuje uprawnionemu na podstawie stosownie zawartych umów, w szczególności umów licencyjnych, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
3. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają prawa do utworów, znaków towarowych ani baz danych umieszczonych w Serwisie.
4. Nie zezwala się Użytkownikom na:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie całości ani części utworów, znaków towarowych czy baz danych umieszczonych w Serwisie,
b) pobieranie baz danych, ich wykorzystywanie w procesie wtórnym ani w całości ani w części.
5. Materiały zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika – wyłącznie na zasadach wskazanych przez Administratora – winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, roszczeń osób trzecich, zaś Użytkownik je zamieszczający czyniąc to oświadcza jednocześnie, że posiada wszelkie uprawnienia do dokonania takich czynności, w szczególności w zakresie wykorzystania utworu i wizerunku. Odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł, zainfekowaniem systemu Użytkownikami wirusami itp.
3. Administrator oświadcza, że transmisje danych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem są szyfrowane certyfikowanym kluczem zabezpieczającym.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”, co jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.
2. Pliki „cookies” zawierają istotne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za pomocą wskazanych plików nie są przechowywane dane osobowe.
Szczegółowe postanowienia odnoszące się do polityki prywatności znajdują się w Serwisie pod adresem: https://jaworzno.odkryj-miasto.pl/ciasteczka